Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng.